divendres, 1 de maig de 2009

RACONS A INFANTIL

RACONS


Avui dia, a qualsevol espai se l'anomena Racó, per això, cal deixar ben clar el que són els Racons i per a que serveixen. A continuació, teniu una breu explicació del que són els Racons i perquè és important treballar-los a infantil.
Què és el traball per Racons?És una manera d'organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los els materials i estris necessaris per realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

En els racons, els infants individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament.Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o els resultats.


Es traballa per Racons perquè:

- És una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat d'interessos, de capacitats i de ritmes d'aprenentatge de cada nen/a.

- És una manera d'aprofitar la seva capacitat lúdica per abordar els diferents aprenentatges, ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors i el motiven a treballar.

- Permet una certa flexibilitat en el treball dels nens/es, a partir de les propostes d'activitats: aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear…

- Dóna als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessiti, atès que els materials són manipulables. Com a conseqüència ajuda a perdre la por a equivocar-se i a millorar la seva autoestima.

- Afavoreix l'autonomia dels alumnes: els nens i nenes aprenen a organitzar-se, a planificar-se la feina, a saber què volen fer. També els ajuda a ser responsables amb el material i el treball, exigint i creant alhora la necessitat d'un ordre.

- Dóna als nens/es l'oportunitat d'utilitzar materials diferents dels que es fan servir col.lectivament. Així mateix és una manera ecònomica de tenir i utilitzar materials diversos (no es necessita un joc per a cada nen/a, sinó que amb un per tots ja n'hi ha prou).

- L'infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre/a el pot ajudar individualment en el seu progrés.

- Facilita el seguiment individual per part del mestre/a i dels progressos i dificultats dels infants.

El paper del mestre:A L'INICI DE LA SESSIÓS'inicia la sessió de treball amb una conversa on, si cal, es fa esment d'alguna puntualització sobre la marxa de la última sessió i seguidament els nens trien el racó on aniran a jugar o treballar. Es pot triar en funció d'algun dels criteris que citem o d'altres que el grup determini. (a què t'agradaria jugar avui? Quina feina voldries fer? quin racó et falta per fer? Quin voldries repetir? Amb qui vols anar a jugar o treballar?)
Cada nen tria el racó on vol anar en funció de:
- les activitats que li queden per fer
- les vacants disponibles
- la dificultat que li comporta una activitat
- de la necessitat de repetir les activitats per afiançar els aprenentatges
- de la necessitat de repetir les accions de joc o treball per plaerEl mestre pot intervenir en aquest moment:
- encoratjant als nens que mostren reticència per anar a algun dels racons
- animant els nens que els costa decidir-se al triar la feina.
- facilitant els agrupaments de nens de manera que siguin heterogenis en quan a nivell
- facilitant que els nens que volguin treballar junts ho puguin fer


DURANT LA SESSIÓ

OBSERVACIÓ ACTIVA
Orienta en les dificultats, ajuda en els processos i avalua els progressos. Ha d'estimular el nen a fer hipòtesis, a explicar el procés, a raonar, a posar-lo en contradicció, a resoldre conflictes…. Ha de tenir una actitud activa observant el procès del davant el joc, les activitats, la seva actitud i en quina circumstància troba majors dificultats i en quines són capaços de superar les qüestions plantejades. També ha d'estar atent als canvis d'interessos dels nens i a llurs propostes i projectes.

DINAMITZA
Ha d'estimular la participació activa dels nens i les nenes, i estar atent/a a la dinàmica que s'estableixi en el racó per tal d'equilibrar les seves intervencions. Tant important és estimular aquells que per temperament són inhibits com ajudar a moderar aquells altres que, per la seva impetuositat, tendeixen a anul.lar el grup. També és important ajudar a descobrir o redescobrir aquells racons que el nen utilitza poc i analitzar les causes del perquè un racó és poc utilitzar. Ha de procurar oferir formes alternatives de joc o de treball.

ÉS FLEXIBLE
Ha de canviar el seu concepte d'ordre i confiar que cada nen serà capaç de realitzar les activitats que lliurement ha escollit, sense que això comporti una desestructuració de l'ordre de l'aula. Ha de preveure l'espai més adient per a cada racó per tal que els nens puguin dur a terme la seva tasca i s'ha d'acostumar al continu moviment que provoca la realització de les activitats: uns es disfressen, altres juguen a la caseta, mentre uns pinten, altres punxen…..

EN ACABAR LA SESSIÓ

CONTROL D'ASSISTÈNCIA: En una graella de doble entrada amb el llistat dels alumnes, els infants posen un gomet, una creu... en acabar la feina que han triat. La graella es situa al costat de cada racó en un lloc accessible, això depèn de les escoles.

AUTOAVALUACIÓ: En acabar la sessió de racons parlem dels jocs i treballs realitzats.És el moment de parlar del procés seguit en la realització del joc o de la feina, d'ensenyar el resultats, de conversar i de compartir amb els companys els descobriments i les dificultats que han anat sorgint al llarg de la sessió de racons.Aquesta conversa es realitza, de vegades, ajudats de les diapositives o de la cinta de video .


Desprès de fer diapositives de tots els racons, anem a l'aula d'audiovisuals a visionar-les. Els nens que surten a la diapositiva exposen a la resta del grup l'activitat que estan desenvolupant a la imatge, explicant a què estan jugant, com s'han repartit els papers dins el joc, quins problemes s'han trobat, com han obtingut el resultat, quines emocions han experimentat…etc., es a dir, compartint amb els altres la seva experiència.Quan filmem amb la càmera de vídeo tota la sessió de racons, desprès ho expliquem tot mirant la cinta a la televisió.
SORT!
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada